Hosting Hizmet Sözleşmesi


1.SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
1.1.İşbu sözleşme, GAZİOSMAN PAŞA BULVARI NO:15 KONAK / İZMİR Türkiye adresinde ulusal/uluslararası satış ve pazarlama faaliyetlerini, muhasebe ve faturalandırma hizmetlerini, çağrı merkezi ve online destek hizmet faaliyetlerini yürüten, KEMERALTI Vergi Dairesi’nde 9850111821 vergi numarası ile kayıtlı bulunan RESELLERİM.COM (Bundan Sonra RESELLERİM.COM olarak anılacaktır, web sitesi www.RESELLERİM.COM (bu “RESELLERİM.COM”) üzerinden RESELLERİM.COM ürün ve hizmetlerini satın almak suretiyle RESELLERİM.COM’de yer alan ilgili form ile bilgileri alınan gerçek veya tüzel kişi (bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlar dahilinde kabul edilmiştir.

MÜŞTERİ’nin RESELLERİM.COM’den ürünü satın alması ile sözleşme yürürlüğe girer. MÜŞTERİ’nin aylık ödemeler yapmak suretiyle abone olması halinde dahi işbu sözleşme süresizdir.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1.Müşteri’nin işbu sözleşme ve sözleşmeye bağlı diğer hizmetlere dair sözleşmelerin onayı ile müşterinin, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dizayn ettirdiği web sayfalarının ve bilgilerin servis sağlayıcının serverlarını kullanarak internet üzerinde yayınlamasına ait hizmetlerin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

2.2.Bu Sözleşmeyi elektronik olarak kabul etmeniz, bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave edilmiş olan www.RESELLERİM.COM isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

2.3.RESELLERİM.COM’in MÜŞTERİ’ye vermiş olduğu hizmet temel olarak, MÜŞTERİ’nin web sitelerinin ve/veya veritabanının RESELLERİM.COM sunucularında barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasından ibarettir. MÜŞTERİ bu sözleşme kapsamında “Web Hosting”, “Bayi Web Hosting” veya “Mail Hosting” hizmetlerinden herhangi birini tek ve/veya birlikte alabilir.

2.4.MÜŞTERİ bu Hizmeti(leri) kullanarak burada belirtilen şart ve koşullar ile RESELLERİM.COM’de yayınlanan tüm RESELLERİM.COM politika ve prosedürlerine uymayı kabul etmiş sayılır.

2.5.İş bu Sözleşme’nin şartları ve koşullarına bağlı, RESELLERİM.COM Sözleşme’nin süresi boyunca olabilecek makul her türlü kaynağı kullanarak azami devamlılık ve gereken sonucu verecek nitelikte hizmet verecektir. MÜŞTERİ bunlarla sınırlı olmaksızın bazı durumlarda Hizmetlerin erişilemeyebileceğini veya çalıştırılamayacağını kabul etmektedir.

2.6.MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’in Hizmetleri’nin sürekliliği veya kesintisizliği ile ilgili kontrolü olmadığını ve bunların garanti edilmediğini kabul etmektedir.

2.7.RESELLERİM.COM, MÜŞTERİ’ye verilen Hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

2.8.SSL Sertifikası; RESELLERİM.COM Hizmetleri ile birlikte kullanmak için RESELLERİM.COM’den veya farklı bir hizmet sağlayıcıdan satın alınan herhangi bir SSL Sertifikası sağlayıcı tarafından belirtilen sözleşmede tanımlandığı üzere; kendi özel kullanımı için tasarlanmıştır ve kullanıldığı sunucudan başka herhangi bir web barındırma servisine aktarılamaz. MÜŞTERİ’nin RESELLERİM.COM sunucularında barındırılan web sitesi üzerinde SSL Sertifikası kullanması durumunda, RESELLERİM.COM ilişkili özel anahtarı (private key) oluşturarak güvenli ortamda saklamaktadır.

2.9.Bayi Hosting Barındırma; İş bu Sözleşmenin şart ve koşullarına tabi, RESELLERİM.COM “Bayi Hosting Barındırma” hizmeti ile bazı Hizmetlerinin satışı için MÜŞTERİ’ye (BAYİ) devredilemeyen, bayilik hakkı vermektedir. Bu kapsamda BAYİ “Plesk ve CPanel Kontrol Panel” kullanım hakkında sahip olup bu hakkı devredemez, satamaz veya kiralayamaz.

BAYİ kendisine ait Hesapları altında tutulan tüm kayıtlardan, verilerden, hizmetlerden, içeriklerden ve işlemlerden sorumludur. BAYİ kendi MÜŞTERİ’lerine (alt bayilerine, kullanıcılarına, üyelerine) destek vermekle yükümlüdür. RESELLERİM.COM sadece BAYİ’ye Bayi Hesabı ve sınırlı Kontrol Panel desteği vermektedir. RESELLERİM.COM’in Ürün veya Hizmetlerinin izinsiz kopyalandığının veya kullanıldığının tespit edilmesi durumunda BAYİ derhal RESELLERİM.COM’i bilgilendirmekle mükelleftir. RESELLERİM.COM, BAYİ MÜŞTERİ’lerinin hukuka aykırı ya da hizmet Sözleşmesine aykırı her tür işlem ve eyleminden dolayı BAYİ’i sorumlu tutacaktır. BAYİ MÜŞTERİ’lerinin RESELLERİM.COM’e verebileceği maddi ve manevi tüm zararların tazmininden sorumlu olacaktır. RESELLERİM.COM’in bu konuda bir ödeme yapması hallerinde BAYİ’ye rücu hakkı saklıdır. BAYİ’ye kendi marka ve ismini kullanarak bazı RESELLERİM.COM Hizmetlerini MÜŞTERİ’lerine sağlayabilir. BAYİ RESELLERİM.COM’in yazılı muvafakati olmaksızın RESELLERİM.COM’in Marka, Patent ve Endüstriyel Tasarımlar da dahil olmak üzere Fikri ve Sınai Mülkiyet’in konusu teşkil eden her türlü usul, belge, know-how, proje, ticari sır ve gizli bilgi niteliğinde bulunan edindiği bilgileri kendisi yahut 3. Kişiler lehine kullanamaz ve 3. Kişi ve kurumlarla paylaşamaz.

2.10. Ek Servisler ve 3. Parti Uygulamalar; (Marka Tescili, Mail Pazarlama, Litespeed, Installatron vb.) MÜŞTERİ RESELLERİM.COM tarafından bazı Hizmetlere ek olarak sunulan Hizmet ve/veya Ürünlerden ve/veya Uygulamalardan (Bundan böyle tümüne birden “Hizmetler” denilecektir) yararlanabilir. Bu durumda üçüncü firmalar / kurumlar tarafından sağlanan bu Hizmetlerden kaynaklanabilecek herhangi bir hatadan, zarardan, ziyandan ve/veya arızalardan dolayı RESELLERİM.COM sorumlu tutulamaz. RESELLERİM.COM bu Hizmetler ile ilgili destek ve garanti vermemektedir.

2.11. MÜŞTERİ, yüksek dosya, veri tabanı tablo sayısı ve/ veya veri tabanı, mailbox boyutlarının büyüklüğüne sahip hesapların sunucu performansında düşüşe sebep olabileceğini ve bunların işbu sözleşme kapsamında İSİMTESİL tarafından limitlendirildiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. RESELLERİM.COM tarafından ; veri tabanlarında bulunan toplam tablo sayısı kullanım limiti 5.000 adet, bir veri tabanında bulunan tablo sayısı limiti 1.000 adet, veri tabanlarının toplam büyüklük limiti 10 GB, bir veri tabanının büyüklük limiti 5 GB, mailbox domain başına disk alanı 8 GB olmak üzere limit sınırı belirlenmiştir. MÜŞTERİ tarafından bu maddede yer alan limitlerin aşılması halinde RESELLERİM.COM yazılı veya sözlü (telefon ya da e-posta) bildirimde bulunarak MÜŞTERİ’den dosya sayısını düşürmesini isteyebilir. MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’in kendisine tanıdığı süre içerisinde dosya sayısını düşürmeyi/gerekli işlemleri yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM tarafından istenilen dosya sayısını düşürme/gerekli işlemleri yapmaması halinde RESELLERİM.COM herhangi bir bildirim ve ihbarda bulunmaksızın hizmeti askıya almaya veya hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir

3.MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.MÜŞTERİ Kayıt/Başvuru sırasında verdiği bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ, üyelik esnasında beyan ettiği TC Kimlik Numarası dahil tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin gerçeğe uygun olarak bildirilmesinin, işbu Sözleşmenin geçerli bir şekilde kurulması için zorunlu ve önkoşul niteliğinde olduğunu kabul eder. MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun RESELLERİM.COM tarafından sonradan tespit edilmesi halinde, RESELLERİM.COM’in yapacağı bildirim üzerine, söz konusu yanlışlık veya eksiklik MÜŞTERİ tarafından 2 gün içerisinde giderilecektir. Aksi halde, RESELLERİM.COM işbu sözleşmeyi haklı sebeple, derhal ayrıca bir ihtara ve ihbara gerek olmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. RESELLERİM.COM’in bu sebeple gerçekleştirdiği fesihler sebebi ile MÜŞTERİ RESELLERİM.COM’den sunulan hizmetin durdurulması yahut sözleşmenin feshi sebebi ile herhangi bir tazminat, ödeme, iade, telafi vb. taleplerde bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sunulan eksik yahut hatalı bilgiler sebebi ile MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’in, söz konusu bilgilerdeki yanlışlık veya eksikliklerden kaynaklanan Kişilerin uğrayabileceği zararlar da dahil olmak üzere her türlü zararını tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.2.Müşterinin Elektronik Posta Adresine (Email) yapılan tüm bildirimler, Tebligat Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Müşteriye yapılmış sayılır. Müşteri İletişim e-mail adresini güncel tutmakla, adres değişikliklerini servis sağlayıcıya bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, sistemde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine yapılan bildirim, bizzat müşterinin kendisine yapılmış addedilir.

3.3.MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM MÜŞTERİ’lerine, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlarda bulunamaz. Bunun gibi durumlarda RESELLERİM.COM, sözleşmeyi fesih etme, askıya alma, dondurma vb. her türlü hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, böyle bir durumun varlığı halinde herhangi bir maddi ve/veya manevi zarar iddiasında bulunamaz ve RESELLERİM.COM’in sorumluluğuna giremez. Aksi halde, MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’ in bu durumdan kaynaklanan her türlü zararını tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.4.MÜŞTERİ iş bu sözleşmeyi imzalamakla, servis kullanım şartlarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’yi imzalamakla, elektronik posta haberleşmesinde, web yayınlarında ve bu aboneliğe ilişkin her türlü işlemde T.C. yasalarına, kanun hükmünde kararnamelerine, tüzük ve yönetmeliklerine ve genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya MÜŞTERİ’lerine ait web sayfalarının, FTP ve diğer Internet servislerinin içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

3.5.RESELLERİM.COM Hosting Sunucuları Türkiye’deki Veri Merkezinde barındırılmaktadır. RESELLERİM.COM, Sunucularında sunumu yapılan hiçbir yazılı, sesli veya görsel içerik ve materyaller Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına ve diğer mevzuat hükümlerine aykırı olamaz. Aksi takdirde doğan ve doğacak olan tüm maddi ve manevi sorumluluklar MÜŞTERİ'ye ait olup, MÜŞTERİ bu konuda Servis Sağlayıcının hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul ve beyan eder

3.6.MÜŞTERİ’NİN kullandığı hosting sisteminde muhafaza edeceği ve sunucudan yayınlayacağı bilgi, veri, e-posta, web sayfalarını ve diğer tüm elektronik bilgileri bu sözleşmedeki amaçlar ve yasal faaliyetler için kamu düzenine aykırılık teşkil etmeden kullanacağını, T.C. kanunlarına, örf ve adetlerine ve genel ahlak kurallarına uygun olacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, MÜŞTERİ tarafından üstlenileceği kabul ve taahhüt eder.

3.7.MÜŞTERİ Bilişim Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Ceza Hukuku kapsamı da dahil olmak üzere sunulan hizmet aracılığı ile 3. Kişi ve kurumların her türlü kanun ve mevzuattan kaynaklanan haklarını ihlal etmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konu ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü hukuki eylemden ve hukuka aykırı içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, ödenecek ücret ve sair tazminatlar sadece MÜŞTERİ tarafından üstlenilecektir. MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’i her halükarda bu ilişkiler ve konuların dışında tutacağını kabul eder. Buna rağmen herhangi bir sebeple RESELLERİM.COM aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’in ve 3. kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazminle mükelleftir. MÜŞTERİ’nin hukuka aykırı eylemleri sebebi ile RESELLERİM.COM aleyhine hukuki, idari ve /veya cezai takibata girişilmesi halinde RESELLERİM.COM’in davayı ihbar, rücu vb. tüm hakları saklıdır. MÜŞTERİ hangi gerekçe ile olursa olsun İÇERİK bakımından RESELLERİM.COM’in sorumlu olduğu iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.8.MÜŞTERİ ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve 3. şahısların onayı olmadan gönderilen reklam içerikli e-posta (SPAM) gönderimi yapılamaz. İnternet kullanıcılarına, kullanıcıların istekleri dışında sıklıkla ya da dosya boyutu açısından rahatsız edecek e-mailler yollayamaz. İnternet kullanıcılarına istekleri dışında ticari reklam mailleri yollayamaz. Paylaşımlı hosting paketlerimizin saatlik mail gönderim limiti 100 ile sınırlıdır. Müşteri 8 mb den büyük dosya göndermez.

3.9.Kurulu olan yazılımların ve ilerdeki tarihlerde kurulacak olan yazılımların lisanslarının ve faturalarının birer kopyasının işbu sözleşme geçerli olduğu sürece RESELLERİM.COM’e verilmesi gerekmektedir. MÜŞTERİ ilgili lisans ve fatura kopyalarını elde ettiği tarihten sonra 30 gün içinde RESELLERİM.COM’e ulaştırmayı kabul ve taahhüt eder. Lisans sahibi ile MÜŞTERİ arasında doğacak tüm ihtilaflardan MÜŞTERİ sorumlu olacaktır. Buna rağmen herhangi bir sebeple MÜŞTERİ aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’in uğrayacağı tüm zararı tazminle mükelleftir.

3.10.MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında olan hosting hizmeti üzerinde 5651 sayılı yasa hükümlerini eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde en geç 1 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da RESELLERİM.COM’e bildireceğini aksi halde RESELLERİM.COM’in uğrayacağı zararları ve masrafları ilk ihtarında karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, 5651 Sayılı Yasa uyarınca, içerikte bulunan hukuka aykırılık iddiaları ile RESELLERİM.COM’den resmi makamlarca ve mevzuatla korunan haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunan 3. kişilerce talepte bulunulması halinde MÜŞTERİ’nin sistemde kayıtlı bilgilerinin ve log kayıtlarının paylaşılabileceğini bildiğini ve bu hususta muvafakati olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’in bu ve benzeri bilgilerin resmi makamlarca talep edilmesi yahut 5651 Sayılı Yasa Uyarınca RESELLERİM.COM’ya hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde RESELLERİM.COM’in erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, bu yönde talepler sebebi ile RESELLERİM.COM’in aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği ve zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’ya karşı olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya MÜŞTERİ’nin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 10. Bölümü ile diğer ilgili hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler RESELLERİM.COM tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme RESELLERİM.COM tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda MÜŞTERİ uğradığı zararlarını RESELLERİM.COM’e hiçbir surette rücu etmeyeceğini peşinen kabul eder.

3.11.MÜŞTERİ, bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanma, üçüncü kişilerin şifrelerini çalma, sunucuya kötü niyetli yazılım kurma gibi durumlarla sınırlı olmamak kaydıyla buna benzer durumlardan doğabilecek 3. Kişilerin zararları da dahil olmak üzere maddi ve manevi her türlü zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunu ve bundan dolayı hesabının RESELLERİM.COM tarafından askıya alınabileceğini kabul ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. RESELLERİM.COM dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir. MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’in hizmetlerinin kullanılmasından doğacak her tür hak talebine karşı RESELLERİM.COM’in zarar ve ziyanını temin edeceği ve gördüğü zarar ve ziyanı tazmin edeceği konusunda RESELLERİM.COM ile mutabıktır.

Paylaşımlı Hosting Sunucularında kabul edilmeyen materyallere şunlar dahildir:

Top site’lar
Hotlink'ler
USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri
Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)
Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı
Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma
Proxy script’leri
MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
Spamdexing, Black Hat SEO site yayınları
Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)
Anonim veya toplu SMS ağ geçitler
Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
Dolandırıcılık siteleri (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını
Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını
Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı
Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi
Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri
Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı
Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)
Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri
Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikler
Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar (bahis, piyango))
Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı xl. Fatura Tahsilat siteleri
Sunucularda lisansız uygulama kullanımına izin verilmemektedir. Gerekli hallerde RESELLERİM.COM lisans belgesini talep edebilir.
3.12.Müşteri kesinlikle RESELLERİM.COM sistemlerini diğer internet kullanıcılarını zor durumda bırakmak, sistemlerine zarar vermek, sistemlerinin işleyişini engellemek, bu sistemlerden veri çalmak veya bu sistemleri herhangi bir şekilde yanıltmak için kullanamaz. Müşteri hiçbir şekilde RESELLERİM.COM sistemlerinin güvenliğini tehdit edecek girişimlerde, uygulamalarda, bu ve benzeri hiçbir teşebbüste bulunamaz. Örnek olarak (fakat bunlarla sınırlı değildir) Sisteme yada sistemin herhangi bir bölümüne yetki dışı izinsiz giriş, kullanım, güvenlik taramaları, sistem kaynakları ve trafiğini ölçme ve test işlemleri, email bombardımanı, DoS (Denial Of Service) saldırıları ve sistemi aşırı yükleme girişiminde bulunan saldırılarda bulunmak yasaktır. Servis Sağlayıcı bu maddenin ihlali durumunda anlaşmayı bildirimsiz fesih etme hakkına sahiptir. İçerik: Paylaşımlı hosting ve reseller paketleri, alan kullanımı olarak web içeriği ile sınırlıdır. Bu içerikler dışında web alan içeriğinin (Rar, Zip, PDF, Mp3, Mp4, Raw, Video, Müzik, Film ve büyük boyutlu resim dosyaları vb.)depolama ve arşiv amaçlı kullanımı yasaktır. Bu amaçlı kullanımın tespit edilmesi durumunda, RESELLERİM.COM limitleme/silme yapma hakkına sahiptir.

3.13.Müşterinin işbu sözleşme maddelerinde belirtilen herhangi bir maddesine aykırı davranışı nedeniyle, RESELLERİM.COM’in zarara uğraması durumunda, müşteri zararı tazmin etmeyi kabul eder ve işbu sözleşmede belirtilen yükümlülükler RESELLERİM.COM’den alınan tüm hizmetler için geçerlidir.

3.14.RESELLERİM.COM tarafından duyurulan kampanyalar, beyan edilen sürelerde geçerli olup paralelde ve/veya aynı anda yürütülen diğer bir kampanya ile birleştirilemez.

3.15.Paylaşımlı hosting paketleri, hizmet süresi sona erdikten 15 gün sonra durdurulmakta (Suspend) ve toplamda 30 gün sonunda web site içerikleri silinmektedir.

3.16.Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivitenin yapılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde RESELLERİM.COM, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar. Böyle bir fesih halinde MÜŞTERİ zarara uğradığından bahisle herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ’nin Hesabında kurulu script’lerin/programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin gereğince ayarlanmış olmasını temin etmek MÜŞTERİ sorumluluğundadır.

3.17.İlgili tüm ekipmanı, şebekeleri ve şebeke aygıtları dâhil RESELLERİM.COM hizmetleri sadece izin verilen MÜŞTERİ kullanımı içindir. RESELLERİM.COM sistemleri tüm hukuka uygun gerekçelerle izlenebilir ve bu gerekçelere kullanımın izinli olduğunda emin olmak, sistemin yönetimi, izinsiz erişime karşı korumayı kolaylaştırma ve güvenlik prosedürlerini, sürdürülebilirliği ve işlem güvenliğini doğrulama dâhildir. İzleme esnasında bilgiler izin verilen amaçlar çerçevesinde incelenebilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir ve kullanılabilir. RESELLERİM.COM sistem(ler)inin kullanılması bu amaçlar çerçevesindeki izlemeye muvafakat teşkil eder.

3.18.Bir üçüncü kişinin iznini almadan onun şebekesine ya da sistemine bağlanan her Hesap askıya alınabilir. MÜŞTERİ’ nin doğrudan kontrolü altında olmayan şebekelere ve sistemlere erişim için söz konusu üçüncü kişiden o yönde yazılı muvafakat alınması zorunludur. RESELLERİM.COM dilerse üçüncü kişiye ait şebekeye ya da sisteme yönelik erişimin izin dahilinde olduğunun kanıtlanması yönünde belge talep edebilir ve bu tür belgelerin sunulmasını zorunlu tutabilir.

3.19.Yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile ilgili RESELLERİM.COM Departmanından gelen e-postaya kırk sekiz (48) saat içinde cevap verilmemesi halinde, MÜŞTERİ’ye sunulan Hizmet(ler) askıya alınabilir ya da sonlandırılabilir. Suiistimale ilişkin her konu, hata, raporlama/e-posta aracılığıyla müzakere edilmek ve kırk sekiz (48) saat içinde cevaplandırılmak zorundadır. E-postanın alınmadığı, okunmadığı vb. iddiaların sunulması mümkün olmadığı gibi, e-posta adresinin güncel olarak korunmasına ilişkin sorumluluk da yalnız ve ancak MÜŞTERİ’ye aittir.

Tüm RESELLERİM.COM MÜŞTERİ’leri, Bayileri Hesapları altında yapılan işlemlerin hepsinden nihai olarak sorumludurlar.

3.20.RESELLERİM.COM istediği zaman, bildirimde bulunmaksızın hizmet politikalarını ve Sözleşmelerini revize etme hakkını saklı tutar. MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM Hizmetlerini kullanmaya devam ederek RESELLERİM.COM’de belirtilen ve revize edilebilen Sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’in sepet sayfasında yer alan ve onaylayarak devam ettiği sözleşme koşullarından haberdar olmadığı iddiasında bulunamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3.21.RESELLERİM.COM gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri, online kayıt veya herhangi bir yolla Servis Sağlayıcı hizmetlerinden yararlandığında bu sözleşme maddelerinin tamamını kabul etmiş sayılır.

4. KAYNAK KULLANIMI
MÜŞTERİ;

ii. MÜŞTERİ, yüksek dosya sayısına sahip hesapların sunucu performansında düşüşe yol açabileceğinden haberdar olduğunu ve bunların işbu sözleşme kapsamında limitlendirildiğini peşinen kabul eder. “CPanel” linux barındırma hesabınızdaki tüm dosyaların miktarını temsil eder. MÜŞTERİ kesinlikle RESELLERİM.COM sistemlerinin kaynaklarını (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte örneğin: CPU, RAM ve network kaynakları), RESELLERİM.COM’in diğer müşterilerine verdiği hizmetleri engelleyecek veya kısıtlayacak şekilde yüksek oranda kullanamaz. Bu durumda RESELLERİM.COM müşteriden sistem kaynaklarının kullanımını kabul edilebilir bir seviyeye indirmesini yada kullandığı kaynakları karşılamak için gereken ilave teknik donanım ve kaynakların bedelini talep edebilir. Aksi takdirde RESELLERİM.COM sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından limitlerin aşılması halinde RESELLERİM.COM, MÜŞTERİ’yi telefon ya da e-posta yolu ile uyararak dosya sayısını düşürmesi için süre verme hakkına sahiptir. MÜŞTERİ tarafından kendisine verilen süre içerisinde gerekli işlemlerin yapılmaması durumunda RESELLERİM.COM hizmeti askıya alma ya da sonlandırma hakkına sahiptir.

iii. Her ne zaman olursa olsun sunucuda bağımsız, gözetimsiz server-side süreçler yürütemez. Buna IRCD gibi her tür bekletici program dahildir.

iv. MÜŞTERİ, MySQL veritabanlarının paylaşımlı hosting hizmetinin katma değerli ayrılmaz bir servisi olduğu, sadece paylaşımlı hosting hizmeti ile birlikte kullanılabilir olduğunu bu sebeple gerekli görülmesi halinde RESELLERİM.COM networkü dışından gelen veritabanı erişim taleplerinin RESELLERİM.COM tarafından reddedilebileceğini, buna ilişkin olarak hiçbir nam ve ad altında hak ve alacak, zarar iddiası ileri sürülmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MySQL kullanıcıları anlık olarak aynı anda 25 bağlantı ile sınırlıdır, Limit aşıldığında "too many connections" hatası alınır. RESELLERİM.COM’ye ait network dışından gelen MySQL isteklerine rate limit uygulanacaktır. (Anlık 128Kbit/Sec)

v. Hosting sunucularında Cpu - Ram gibi sistem kaynakları paylaşımlıdır. Sistem Kaynaklarının %20 ya da fazlasını, 90 saniyeden uzun süre tüketen web siteleri otomatik olarak askıya alınmaktadır.

vi. Hybrid mail ve hosting paketlerinde, 1 adet mail için maksimum mailbox boyutu 10GB ile sınırlıdır.

vii. Kullanıcı saatte maksimum 100 mail gönderebilir. (Hosting paketlerinde limitler farklılık gösterebilir.

viii.Gönderilen mailler herhangi bir anda 50'den fazla kullanıcıya gönderilemez.

ix.3 ay veya daha fazla süre ile erişim sağlanmayan (POP/IMAP, Webmail) mail hesapları durdurulur. Hesapların durdurulmasından sonraki 3. ayın sonunda ise hesap tamamen silinir

x.FTP alanlarında çalıştırılabilir dosya upload'ına izin verilmez.

xi.FTP upload/download için connection 256Kbit/second'dır.

xii.FTP'de bir kerede gönderilecek dosya boyutu maximum 10 MB'dır.

xiii.Ne türden olursa olsun bit torrent uygulaması, tracker ya da istemci program yürütemez. RESELLERİM.COM dışındaki yasal torrent’lere link verilebilir ama onların RESELLERİM.COM’in paylaşılan sunucularında barındıramaz ve depolanamaz.

xiv.Ne türden olursa olsun dosya paylaşım/peer-to-peer faaliyetlerine katılamaz.

xv.Counter-strike, half-life, battlefiled1942 ve sair oyun oynama sunucuları yürütemez.

xvi.Bir yerel dosya eklemek için HPH include işlevi kullanırken URL yerine yerel dosya ekleyemez. Bu konuda include (“http://alanadiniz.com/include.php”) yerine include (“include.php”) kullanılmalıdır.

Kullanımın azaltılmasına yardımcı olmak adına html’ye (php ve shtml gibi) server-side kod kullandırmayınız. Https protokolünü gerekmedikçe kullanmayın; şifreleme ve şifre çözme iletişimi CPU’yu şifresiz iletişimden çok daha fazla meşgul eder.

5.YEDEKLEME
RESELLERİM.COM, MÜŞTERİ’nin bütün verilerini düzenli bir şekilde korumak ve yedeklemek için elinden geleni yapar, buna rağmen bünyesinde bulunan verilerde ortaya çıkabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmez. Veri yedekleme, MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ her zaman Web sitesi ve içeriğine ait dosyaların zarar ve ziyan riskini üstlenmektedir. MÜŞTERİ tamamen MÜŞTERİ Şifresinin ve Hesap bilgilerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, Hesabı veya şifresi kullanılarak Hesabı altından yapılan veya RESELLERİM.COM ile bağlantılı veya kendisine ait görüntülenen, bağlantılı, Sunucu üzerinde saklanan veya yayınlanan herhangi bir web site içeriğine ait tüm eylemlerden, ihmallerden ve yapılan harcamalardan sorumlu olduğunu kabul etmektedir. MÜŞTERİ aşağıda bildirilen ve sayılmayan gerekli önlemleri almakla sorumludur:

Web site içeriğinin bağımsız arşiv ve yedek kopyalarını korumak
RESELLERİM.COM sunucularında barındırılan veya yayınlanan tüm web site içeriğinin güvenlik, gizlilik ve bütünlüğünü sağlamak
Hesap bilgilerinin gizliliğini sağlamak
Web site içeriğinin herhangi bir kayıp veya zarar görmesini önlemek
RESELLERİM.COM paylaşımlı sunucuları bir arşiv değildir ve RESELLERİM.COM’in MÜŞTERİ’ye veya herhangi bir kişiye / kuruma ait web site içeriğinin zarar ve ziyanından sorumlu değildir. Hizmetler bir PCI (Payment Card Industry) uyumlu ortam sağlamak için sunulmamaktadır, bu durum MÜŞTERİ’nin bilgisi dahilindedir. RESELLERİM.COM, MÜŞTERİ’nin veya herhangi bir kişi veya kurumun Hizmetleri kullanması ile bu Sözleşme şartlarını ihlalinden sorumlu değildir. MÜŞTERİ her zaman klasik ve/veya geleneksel web siteleri şeklinde Hizmetleri kullanacaktır. MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM’in inisiyatifinde, RESELLERİM.COM’in Hizmetleri veya donanımının işlevselliğine veya çalışmasına zarar verecek şekilde hizmetleri kullanamaz. MÜŞTERİ’nin internet üzerinden yapacağı işlemler ile ilgili olarak, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda RESELLERİM.COM kayıtları geçerli ve kesin delil olarak kabul edilecektir.

MÜŞTERİ’nin veritabanı barındırma Hizmeti satın alması durumunda, MÜŞTERİ ilgili yazılımı kurmak ve yapılandırmak için kendisine ait sunuculara giriş yapması için RESELLERİM.COM’e gerekli yetkiyi vermektedir.

6. ÜCRET VE ÖDEME
6.1. MÜŞTERİ, RESELLERİM.COM Hizmetleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri ödemeyi taahhüt eder. Ücretler ilk sipariş ile peşin olarak tahsil edilir ve aksi belirtilmediği sürece dönem sonunda otomatik olarak kapatılır.

6.2. Web barındırma, bayi barındırma ve veritabanı barındırma Hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile on beş (15) iş günü içerisinde ödeme alınamayan Hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben on beş (15) iş günü içerisinde ödeme yapılmayan Hizmetler silinir. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır. Ödemenin MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmemesi yahut anılan ödemeye ilişkin RESELLERİM.COM’in gerekli prosedürlerinin yerine getirilmemesi MÜŞTERİ hizmetin durdurulması, askıya alınması, geçici

yahut kalıcı olarak hizmetin sonlandırılması sebebi ile veri kayıpları da dahil olmak üzere herhangi bir maddi ve manevi zarar iddiası ile RESELLERİM.COM’in sorumluluğuna giremeyeceğini ödemelerin düzenli yapılması ve ödemenin yapıldığına ilişkin “ödeme bildirim formunun” doldurulması, MÜŞTERİ’nin takibinde olduğu MÜŞTERİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmektedir.

6.3. RESELLERİM.COM, hizmetlerinin fiyatlarını değiştirme hakkını saklı tutar.

6.4. RESELLERİM.COM’den alınan hizmetin yenilenmesi sorasında ödenen ücretler iade edilmez.

7. SÖZLEŞME’NİN GEÇERLİLİĞİ AYKIRILIK ve FESHİ
7.1. Müşteri istediği her zaman sözleşmeyi yazılı bildirim ile feshedebilir. Feshin iade talebi olarak değerlendirilmesi için iade politikasına uygunluğu esastır. İade politikası kapsamına girmeyen fesihlerde ücret iadesi talep edilemez.

7.2. MÜŞTERİ’nin bu sözleşmede veya tüm RESELLERİM.COM politika ve Sözleşmelerinde belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda, RESELLERİM.COM, MÜŞTERİ’ye sağlanan servisleri ihlalden hemen sonra yapılacak yazılı bildirim ile sonlandırabilir ve/veya sözleşmeyi fesih edebilir. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

7.3. Tarafların işbu sözleşmede belirtilen şartları ihlal etmesi halinde durum karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirilir; söz konusu yazılı bildirimden itibaren 7 gün içerisinde sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi halinde ilgili taraf başkaca bir ihtara veya bildirime hacet kalmaksızın sözleşmeyi feshedebilir.

7.4. MÜŞTERİ’nin Hizmetlerle ilgili tahsilatlarının gerçekleştirilememesi durumunda, RESELLERİM.COM sözleşmeyi sonlandırabilir, hizmeti durdurabilir, askıya alabilir. Böyle bir fesih halinde MÜŞTERİ zarara uğradığından bahisle herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda, MÜŞTERİ’nin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

GİZLİLİK

Taraflar’ın, işbu Sözleşme kapsamında öğrendikleri her türlü bilgi ve belge sır olarak kabul edilir. Taraflar, Sözleşme çerçevesindeki hiçbir bilgiyi üçüncü şahıslar ile paylaşamaz. İşbu Sözleşme kapsamında hizmetin gereği olarak elde ettiği tüm bilgileri, Basın Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Haksız Rekabet Hukuku hükümleri ve ilgili tüm mevzuat gereğince, aslen kamu yararına faaliyet gösteren RESELLERİM.COM’in şeref ve haysiyetini veyahut manevi haklarını ihlal edebilecek, bu manada 3. kişilerin haksız rekabetine konu teşkil edebilecek her türlü muhtemel olumsuz tutum ve davranışlardan imtina etmeyi, telif ve patent haklarını korumayı, bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde RESELLERİM.COM’ in uğradığı ve/veya uğrayabileceği her türlü zararı itiraz etmeksizin tazmin etmekle yükümlü olacağını kabul ve taahhüt eder.

8. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanmasından kaynaklanan her türlü ihtilafta İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

9. MÜCBİR SEBEP
9.1. Tarafların kontrolü ve iradesi dışında gelişen ve makul denetim gücü dışında kalan ve tarafların işbu sözleşme ile yüklendiği borçlarını yerine getirmelerini engelleyici ve/veya geciktirici önceden tahmin edilmesi mümkün olmayan, sayılanlarla sınırlı olmak kaydı ile; savaş, iç savaş, terör eylemleri, deprem, yangın, sel benzeri tabi afetlerin meydana gelmesi mücbir sebep olarak değerlendirilecektir.

9.2. Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu derhal diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Taraflar mücbir sebep yüzünden yükümlülüklerini tam veya zamanında yerine getirememekten dolayı sorumlu tutulmayacaktır, mücbir sebep durumunun kesintisiz 30 (otuz) gün devam etmesi halinde işbu sözleşme kendiliğinden münfesih hale gelecektir. Ancak Tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalacaktır.

10. BÖLÜNEBİLİRLİK
İşbu Sözleşme’nin bir maddesinin, alt maddesinin veya hükmünün uygulanamaz veya geçersiz oluşu, Sözleşme’nin diğer madde, alt madde veya hükümlerinin uygulanabilirliğini veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. TARİH VE İMZA
11 maddeden ibaret işbu Sözleşme, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda okunup onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

MADDE 1 - TARAFLAR;

1.1 Eerste Nassaustraat 5 1052 BD Amsterdam adresinde mukim Resellerim İnternet Teknolojileri(Bundan sonra SERVİS SAĞLAYICI olarak anılacaktır)

1.2 SERVİS SAĞLAYICI'dan hizmet alan kişi yada kurum (Bundan sonra MÜŞTERİ olarak anılacaktır)

MADDE 2 - TANIMLAR;

Resellerim: SERVİS SAĞLAYICI’ya ait olan ve www.resellerim.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,

SLA : Açılımı (Service Level of Agreement) olan SERVİS SAĞLAYICI tarafından belirlenen ve Resellerim’de yayınlanan destek seviyelerinin kapsadığı teknik destek koşullarını,

Hacking : Herhangi bir izni olmaksızın ikinci bir şahsın yada kurumun bilgilerine yetkisiz erişim yapılmasını,

Spam : Internet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesini,

DDOS Saldırı : Denial Of Service diye adlandırılan sunucuya ait servislere zarar vermeye yönelik eylemleri,

Phishing : Çeşitli yollardan kullanıcı hesap bilgileri ya da diğer özel bilgilerin istendiğine dair mesajlar göndererek, bu bilgilerin gönderilmesi gereken kurum ya da kuruluşların web sayfasının bir kopyasını yaparak özel verileri elde etmeyi,

Trojan : İki kısımdan oluşan ve bilgisayarları uzaktan kontrol etme amacıyla yazılmış yazılımları ifade eder.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU;

SERVİS SAĞLAYICI'nın MÜŞTERİ'ye sağlamış olduğu hizmetlere ve MÜŞTERİ'nin bu hizmetleri Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki müşterilerine sunmasına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

MADDE 4 - SERVİS SAĞLAYICI'nın HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

4.1 SERVİS SAĞLAYICI, MÜŞTERİ'nin SERVİS SAĞLAYICI altyapısı üzerinden kendisi veya müşterileri adına satın alacağı hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli altyapıyı hazırlayacaktır.

4.2 SERVİS SAĞLAYICI, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini MÜŞTERİ’ye sağlamayı kabul etmiştir. SERVİS SAĞLAYICI, yükümlülüklerinden herhangi biri için üçüncü bir şahısla ya da kuruluşlarla (“Taşeron”) taşeronluk sözleşmesi yapma ve hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir.

4.3 SERVİS SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin Resellerim üzerinde güvenli olarak işlem yapabilmesi için güvenli (şifreli) bağlantı imkânı sunacaktır ancak MÜŞTERİ’ye ait kullanıcı hesabı bilgilerinin güvenliği tamamen MÜŞTERİ’nin sorumluluğunda olup yetkisiz girişlerden dolayı SERVİS SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur. MÜŞTERİ’nin kendi kullanıcı hesabıyla, Resellerim’te yaptığı tüm işlemlerin her türlü sorumluluğu tamamen ve sadece MÜŞTERİ’ne aittir.

4.4 SERVİS SAĞLAYICI, resmi tatil günleri hariç olmak üzere hafta içi her gün 09:00 – 18:00 (GMT) saatleri arasında ticket ve e-posta yoluyla MÜŞTERİ’nin SERVİS SAĞLAYICI’dan satın aldığı SLA hizmetleri kapsamında MÜŞTERİ’ye teknik destek hizmeti verecektir. Ancak SERVİS SAĞLAYICI’nın, MÜŞTERİ’nin müşterilerine teknik destek verme zorunluluğu yoktur.

4.5 SERVİS SAĞLAYICI, iş bu sözleşmenin konusunu oluşturan taahhütlerini, Telekomünikasyon altyapısında meydana gelebilecek teknik arızalar veya SERVİS SAĞLAYICI’nın kontrolü dışında ortaya çıkabilecek benzer teknik problemler nedeniyle zamanında gerçekleştirememesinden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte hizmetin aksamasına veya zamanında yerine getirilmemesine neden olan üçüncü kişilerden kaynaklı teknik arızaların sona ermesinden itibaren, eksik ve zamanında yapılamayan hizmet ve taahhütler SERVİS SAĞLAYICI tarafından en kısa zamanda yerine getirilecektir.

4.6 SERVİS SAĞLAYICI, sağladığı hizmetlerin tümüne ilişkin fiyatlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 5 - MÜŞTERİ'nin HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

5.1 MÜŞTERİ Resellerim sistemine üye olurken verdiği bilgileri eksiksiz ve doğru olarak dolduracağını, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde ise bilgi değişikliklerini hiçbir gecikme olmaksızın derhal Resellerim sisteminden güncelleyeceğini, MÜŞTERİ'nin eksik veya yanlış bilgi vermesi ya da bu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri zamanında SERVİS SAĞLAYICI’ya bildirmemesi durumundan dolayı oluşacak zararlardan sorumlu olacağını ve bu durumun SERVİS SAĞLAYICI için iş bu sözleşmeyi fesih nedeni olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.2 MÜŞTERİ, satın alma işlemini yaptığı hizmetlerine ait bilgi, dosya, doküman, ve programların, web sitesi ve email hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerin güvenliği tamamen MÜŞTERİ sorumluluğunda olup, bu konuda SERVİS SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu yoktur.

5.3 MÜŞTERİ, gerek kendisine gerekse müşterilerine ilişkin telefon, faks, mektup, e-posta ve benzer yollarla SERVİS SAĞLAYICI’ya ileteceği tüm bilgilerin eksiksiz ve doğru olacağını garanti eder. Aksi halde, eksik ya da yanlış bilgilendirme nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlardan bizzat sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

5.4 MÜŞTERİ, hiçbir şekilde SERVİS SAĞLAYICI’nın vekili, acentesi veya ticari temsilcisi gibi hareket etmeyeceğini ve bu izlenime yol açacak davranışlardan kaçınacağını taahhüt eder.

5.5 MÜŞTERİ, kendi adına veya müşterileri adına satın aldığı hizmetlerinin herhangi bir hukuki ihtilafa neden olması ya da hukuki sorumluluk doğurması halinde, SERVİS SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını ve satın alma işlemi yaptığı hizmetlerle ilgili tüm sorumluluğun sadece kendisine ait olduğunu kabul eder.MÜŞTERİ, satışını yaptığı hizmetlerin üçüncü kişilerin haklarına herhangi bir şekilde halel getirmesi ve hakkı haleldar olan üçüncü kişilerin MÜŞTERİ’nden herhangi bir talepte bulunması veya hukuki süreç başlatması halinde, ortaya çıkacak zararların tümünü bizzat karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

5.6 MÜŞTERİ, SERVİS SAĞLAYICI’dan yazılı izin almaksızın SERVİS SAĞLAYICI’nin ürün ve hizmetleri veya kurumsal kimliği ile ilgili reklamlar yapamaz. MÜŞTERİ, yazılı izin almaksızın SERVİS SAĞLAYICI’nın veya SERVİS SAĞLAYICI ürün veya hizmetlerine ilişkin markaları, logoları, veya amblemleri kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ve hiçbir ortamda kullanamaz ve kullandıramaz.

5.7 MÜŞTERİ, SERVİS SAĞLAYICI’dan aldığı servisleri üçüncü şahıslara ait bilgisayar, kullanıcı hesabı, diğer ağlara yetkisiz ve yasa dışı yollarla erişim (Hacking, Spam, DDOS Saldırı, Phishing vb.) davranışlar için, bu yollarla yardımcı bir unsur olarak belirlenen (Trojan, Phishing) vb. gibi aktiviteler için kullanamaz.

5.8 MÜŞTERİ, kendi hizmetlerine ait yedeklerin ya da verilerin güvenliğinden sorumludur. Herhangi bir sebepten dolayı MÜŞTERİ’nin almış olduğu hizmetler (işletim sistemi veya donanım bozukluğu) vb. sorulardan dolayı işlem göremez hale geldiğinde SERVİS SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye ait verileri saklamak ya da düzenli olarak almakla yükümlü değildir. MÜŞTERİ bu durumdan doğabilecek zararlardan dolayı SERVİS SAĞLAYICI’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 6 - ÜCRETLENDİRME ÖDEME VE İADE;

6.1 MÜŞTERİ’nin aldığı hizmetin bedeli hizmeti satın aldığı tarihte Resellerim sitesinden satın aldığı paket özelliklerinde belirtildiği şekildedir. MÜŞTERİsonraki dönemlere ait ödeme ve fatura işlemleri için SERVİS SAĞLAYICI’ya ait Resellerim veritabanındaki kayıtların esas alınacağını kabul eder.

6.2 Hizmet için gerekli ve teknik altyapının kurulmasını müteakip, Hizmetin verilmesi, MÜŞTERİ tarafındaki bir eksiklik nedeniyle gecikirse bu dönem için normal hizmet kullanım ücretleri tahakkuk ettirilecektir. SERVİS SAĞLAYICI’dan kaynaklanmayan MÜŞTERİ’nin kendi tarafında oluşacak yazılım, donanım, altyapı gibi tüm aksaklıkları gidermek MÜŞTERİ’nin yükümlülüğündedir. Bundan dolayı SERVİS SAĞLAYICI’nın hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

6.3 SERVİS SAĞLAYICI, her ay MÜŞTERİ’nin hizmeti sonlanmadan 5 gün önce MÜŞTERİ’ye email, sms yada telefon yolu ile ödemesi gereken faturası olduğunu bildirecektir. Hizmet bedeli son ödeme tarihine kadar ödenmez ise SERVİS SAĞLAYICI hizmeti kısmen veya tamamen durdurabilir.

6.4 Herhangi bir sebepten dolayı SERVİS SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye gerekli faturayı ulaştıramaz ya da MÜŞTERİ bu faturayı kendisine belirtilen yollardan herhangi biri ile göremez ya da okuyamazsa sorumluluk SERVİS SAĞLAYICI’ya ait değildir. MÜŞTERİ fatura günlerini takip etmekle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ kendisine bildirim yapılmadığı gerekçesiyle SERVİS SAĞLAYICI’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

6.5 SERVİS SAĞLAYICI, fatura son ödeme tarihinden sonra 5 gün geçmesine rağmen ödenmeyen hizmetleri ve hizmetlere ait yedek dosyalarını ya da hizmetlere ait verileri kısmen yada tamamen silebilir.

6.6 Hizmet bedeli ödenmesine ilişkin SERVİS SAĞLAYICI tarafından hizmet durdurulduğunda Web ziyaretleri, Ftp, Email vb. hizmetlerde durmuş olacağından dolayı hizmetin durdurulduğu süre içerisindeki veri kaybından dolayı SERVİS SAĞLAYICI sorumlu değildir. MÜŞTERİ bu hususta SERVİS SAĞLAYICI’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

6.7 SERVİS SAĞLAYICI iş bu sözleşmede taahhüt ettiği hizmetleri sözleşme süresi bittiğinde ( Telekom, Elektrik vb.) gibi kendi bünyesinde vermediği hizmetlere gelecek zam uygulamaları hariç olmak üzere en fazla %25 zamla yenileyebilir

6.8 Sitemizden satın aldığınız ( Alan adı ,vds, sanal sunucular, dedicated sunucular, lisanslar, whmcs ,cpanel, pleks gibi hizmetler hariç ) tüm hizmetlerimizin 7 gün içinde firmamızdan kaynaklanan teknik problemler olması ve firmamız tarafından çözüm getirilememesi durumunda %100 geri iade ödeme garantisi bulunmaktadır. Distributorlüğünü yaptığımız (Alanadı , SSL vb.) hizmetlerde firmamız bayisi olduğu kuruma ödeme yaptığı için iade söz konusu değildir. Ürünü satın aldığınız esnada Kontrol Paneli, İşletim Sistemi, Sunucu üzerinde desteklenen modüller vb. bilgileri danışmamanız ve sonrasında bunlardan memnun kalmamanız gibi unsurlar geri ödeme koşullarına dahil değildir.

6.9Sitemizden satın aldığınız hizmetlerin iptali için kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapmanız ve paketi iptal et seçeneğini seçmeniz yada ticket göndererek iptal etmek istediğiniz paketi müşteri temsilcinize bildirmeniz gerekmektedir. Bir sonraki fatura döneminizde hesabınız için fatura oluşturulmayacaktır.

MADDE 7 - SÖZLEŞME SÜRESİ ;

7.1 İş bu sözleşme MÜŞTERİ'nin sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından SERVİS SAĞLAYICI'ya iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.

7.2 Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır.

7.3 Taraflardan biri sözleşme süresinin bitiminden en az 30 (otuz) gün öncesinden kadar karşı tarafa fesih ihbarında bulunmamışlar ise sözleşme aynı şart ve hükümlülüklerle önceki sözleşme süresi kadar uzar. ( ücret husunda meydana gelen değişiklikler saklıdır.)

MADDE 8 - SÖZLEŞMENİN FESHİ ve HİZMETİN DURDURULMASI;

8.1 SERVİS SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin iş bu sözleşme hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, MÜŞTERİ’nin iflas veya konkordato ilan etmesi veya borçlarını ödemekte acze düşmesi yada benzer haklı nedenlerin bulunmaması halinde SERVİS SAĞLAYICI herhangi bir süre ve şekil şartına bağlı olmaksızın tek taraflı ve tazminatsız olarak iş bu sözleşmeyi derhal feshedebilir. Sözleşmenin, SERVİS SAĞLAYICI tarafından feshi halinde, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın MÜŞTERİ’nin Resellerim kullanıcı hesabı dondurulabilir veya kısmen ya da tamamen kapatılarak iş bu sözleşme kapsamında verilen hizmet durdurulabilir.

8.2 MÜŞTERİ’nin veya MÜŞTERİ’nin müşterilerinin, SERVİS SAĞLAYICI’nın sağladığı hizmetleri hukuka aykırı olan (Spam, Trojan, DDOS Saldırı, Phishing vb.) hizmetler için kullanması, lisansız yazılım kullanması, T.C. Kanununa aykırı yazılımlar kullanması veya SERVİS SAĞLAYICI’nın diğer müşterilerini yada diğer bayilerini rahatsız edecek şekilde kötüye kullanması, MÜŞTERİ’nin satışını yaptığı hizmetlerin hukuka aykırı suç işlenmesi için araç olarak kullanması durumlarında, SERVİS SAĞLAYICI verdiği hizmeti kısmen veya tamamen dondurabilir ve iş bu sözleşmeyi tamamen feshedebilir.

8.3 Bu sözleşmenin bir hükmünü herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan hükümler, Sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

8.4 MÜŞTERİ'nin yayınladığı içerikte (Pornografik, Bölücülük vb.) T.C. Kanununa aykırı metinlerin tespit edilmesi durumunda, SERVİS SAĞLAYICI MÜŞTERİ'nin hizmetini durdurma hakkına sahiptir. SERVİS SAĞLAYICI anında müdahale gerektirmediği durumlarda bu durumu MÜŞTERİ'nin bilgisine sunarak barındırdığı yazılım, program , web sitesi vb. uygulamaları güncellemesini yada durdurmasını isteyecektir.

8.5 SERVİS SAĞLAYICI Telekomünikasyon Kurumu vb. hizmet aldığı kurumların kendisine şart koştuğu yeni yükümlülükler doğrultusunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ya da yenileyebilir.

8.6 MÜŞTERİ'nin hizmet içerisinde barındırdığı yazılım, program, web sitesi vb. uygulamalardan dolayı SERVİS SAĞLAYICI'dan satın aldığı paylaşımlı hizmetlerde, bu hizmetleri kullanan diğer müşterilerin hizmetlerini engelleyecek şekilde sistem kaynağı kullanması durumunda, SERVİS SAĞLAYICI MÜŞTERİ'nin hizmetini durdurma hakkına sahiptir. SERVİS SAĞLAYICI anında müdahale gerektirmediği durumlarda bu durumu MÜŞTERİ'nin bilgisine sunarak barındırdığı yazılım, program , web sitesi vb. uygulamaları güncellemesini yada durdurmasını isteyecektir.

MADDE 9 - SIR SAKLAMA ve GİZLİLİK HÜKÜMLERİ;

9.1 MÜŞTERİ, iş bu sözleşme kapsamında SERVİS SAĞLAYICI ile kurduğu ticari ilişki nedeniyle kendisine verilen/iletilen bilgilerle, başta ürün, hizmet fiyatları ile müşteri bilgileri olmak üzere, bu sayılanlarla sınırlı olmaksızın gerek yazılı gerekse elektronik ortamda SERVİS SAĞLAYICI hakkında öğrendiği tüm bilgileri ve iş bu sözleşmedeki finansal hükümleri gizli bilgi ve ticari sır olarak kabul edeceğini, bu bilgileri hiçbir gerekçe ile ifşa etmeyeceğini ve üçüncü şahıslarla paylaşmayacağını, iş bu maddeye aykırı hareket etmesi halinde 10.000 TL cezai şart ödeyeceğini ve SERVİS SAĞLAYICI’nın bu nedenle uğrayacağı tüm zararları karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

9.2 SERVİS SAĞLAYICI, iş bu sözleşme kapsamında öğrendiği MÜŞTERİ’nin ticari ve teknolojik sırlarını gizli bilgi olarak kabul ederek en iyi şekilde koruyacağını ve yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olmadığı sürece ifşa etmeyeceğini ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder.

9.3 Taraflar, gizli bilgiyi yalnızca veriliş amacına uygun ve bu amaçla sınırlı olarak kullanacak ve ilgili tarafın yazılı izni olmaksızın gizli bilgileri hiçbir gerekçe ile kısmen veya tamamen gerçek veya tüzel üçüncü şahısların bilgisine sunmayacak veya herhangi bir şekilde ifşa etmeyecektir. Taraflar, gizli bilgiyi ancak zorunlu hallerde ve iş gereği bu gizli bilgiyi öğrenmesi gereken personeline ve iş bu sözleşme kapsamında iş birliği yapılan üçüncü kişilere verebilecek ancak bu bilginin gizli olduğu konusunda personelini ve üçüncü kişileri uyaracak ve gizli bilginin koruması için gerekli her türlü önlemi alacaklardır.

9.4 SERVİS SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’nin hizmetleri kapsamda barındırdığı bilgi, dosya vb. dokümanları yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda üçüncü kişi ya da kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı MÜŞTERİ, SERVİS SAĞLAYICI’dan herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz.

9.5 SERVİS SAĞLAYICI, MÜŞTERİ’ye verdiği hizmetleri yürürlükte olan mevzuat veya verilmiş olan bir mahkeme kararı ya da idari emir gereğince açıklaması zorunlu olduğu durumlarda MÜŞTERİ’ye yazılı bir bildirim yapmadan inceleme altına alabilir, sonuç olarak elde ettiği bilgileri üçüncü kişi yada kurumlarla paylaşabilir. Bu durumdan dolayı MÜŞTERİ, SERVİS SAĞLAYICI’dan herhangi bir hak yada tazminat talebinde bulunamaz.

MADDE 11 - DELİL ve YETKİ ANLAŞMASI;

11.1 Taraflar, iş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda, tarafların usulüne uygun olarak tutulmuş ticari defter ve kayıtları ile bilgisayar ortamındaki kayıtların geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul ederler.

11.2 İş bu sözleşmeden doğacak ihtilafların çözümünde Hollanda Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

5.000'den fazla bireysel ve kurumsal müşterinin bizden hizmet almasının bir nedeni olmalı?

1. TARAFLAR
1.1 Resellerim İnternet ve Bilişim Teknolojileri:
"Resellerim" olarak Anılacaktır.
1.2 1.2 Müşteri:
Resellerim'nin sağladığı ürün ve hizmetleri satın alarak kullanmaya başlayan veya kullanmaya devam eden kişi, kurum veya kuruluşları ifade eder. Müşteri bilgileri, Resellerim.net'e üye olurken ya da ürünü satın alırken girilen veya telefon, e-posta gibi kanallarla beyan edilen bilgilerdir. Bilgilerin doğruluğu ile ilgili sorumluluk Müşteri'ye aittir.

1.3:
Taraflar, bu sözleşmede yazılı olan bilgilerin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRMESİ, SÜRESİ VE REVİZE EDİLMESİ


2.1
İşbu sözleşme, Müşteri'nin Resellerim'den ürün/hizmeti satın almak istediğini bildirmesi/başvurması (çevrimiçi satışlar için Müşteri'nin Resellerim.net web sitesine giriş anı) itibarı ile taraflar arasında kurulmuş hale gelir.

2.2
Sözleşme, Müşteri'nin Resellerim'den ürün/hizmeti almaya devam ettiği sürece ve yasa gereği Müşteri bilgilerinin saklanması gereken süre boyunca geçerlidir.

2.3
Resellerim, işbu sözleşmenin herhangi bir maddesini revize etme, yürürlükten kaldırma veya işbu sözleşmeye yeni bir madde ekleme insiyatifine sahiptir. Yapılan herhangi bir değişiklik revizyon olarak kabul edilecek ve işbu sözleşmenin altında yer alan revizyon tarihi bölümü güncellenecektir. Tüm değişiklikler revizyonun yapıldığı andan sonraki 24 saatin akabinde yürürlüğe girer. Resellerim, revizyonu bildirme zorunluluğu taşımaz. Yapılan revizyon, 24 saat içerisinde Müşteri tarafından okunup, onaylanmış, kabul edilmiş sayılır.

3. TANIMLAR

Lisanslı Yazılım Ürünleri:
Domaine bağlı lisanslanan ve sadece tanımlanan domainde kullanımına izin verilen, eklenti ve modüllerdir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU:

İşbu sözleşme, Resellerim'nin Müşteri'ye sunduğu ürün ve hizmetlerin satış ve kullanım aşamalarını düzenleyecektir.

5. SORUMLULUKLAR

Resellerim'nin ve Müşteri'nin karşılıklı sorumlulukları hizmet alanına göre aşağıdaki belirtilmiştir:

5.1 Lisanslı Yazılım Ürünleri


5.1.1 Ücretsiz Kurulum:
Sipariş tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Müşteri, Resellerim'den ücretsiz kurulum talebinde bulunabilir.

5.1.2 Teknik Destek ve Sürüm Güncelleme:
Müşteri Satın alınan modül ile ilgili ödemiş olduğu ücret içerisinde 1 Yıllık Güncelleme & Destek paketini ödemiş sayılır. Aktivasyon tarihinden itibaretn 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Sürüm ve Destek Paketinden Yararlanabilir. Destek Paketi sona erdikten sonra Müşteri ilgili hizmete ait Güncelleme & Destek Paketi süresini uzatabilir veya yıl sonunda oluşturulan Güncelleme ve Destek Faturasını ödeme işlemini gerçekleştirebilir. Güncel Sürümden ve destek paketinden yararlanmak isteyen müşteri bu paketi aktif tutmak zorundadır.

5.1.3 Support & Update Paketi:
Müşteri Support&Update Paketini yenilemeyi Bıraktığı tarih & yenileme yapacağı tarih aralığında ki ödenmemeiş tüm destek güncelleme ücretini ödiyeceğini kabul ve taahhüt eder.

5.1.4 Transfer İşlemi:
Müşterilerimiz firma içerisinde ürün transfer işlemi gerçekleştiremez. Bu yönde gelen talepler reddedilecektir.

5.2 Diğer Sorumlulukları


* Müşteri'ye ait Resellerim.net müşteri hesabına giriş için kullanılan veya hizmetlere bağlı olan her türlü kullanıcı adı, şifre, parola vb. gizli bilginin güvenliği Müşteri'nin sorumluluğundadır. Bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu oluşabilecek zarar veya kayıptan Resellerim sorumlu değildir.
* Müşteri ile Resellerim arasında gerçekleşen çağrı merkezi, e-posta, destek talebi, canlı destek ve diğer tüm iletişim kanallarında taraflar saygı ve geleneksel örf, adet,ahlak kurallarına uygun şekilde görüşmelidir. Müşteri'nin bu görüşmelerde herhangi bir küfür, saygısız veya üslupsuz dil kullanması durumunda Resellerim, Müşteri'nin üyeliğini ve tüm hizmetlerini iade yapılmaksızın tek taraflı olarak sonlandırabilir, Müşteri hakkında yasal işlem başlatabilir ve dilerse müşteriden yazılı özür dilekçesi talep edebilir. Hizmetlerin durdurulması sonucu, Müşteri tarafında oluşabilecek herhangi bir zarar veya kayıptan Resellerim sorumlu değildir.

* Hizmet süre bitimleri, önemli güncellemeler vb. durumlarda kullanılan Müşteri'nin hesabına bağlı iletişim bilgilerinin güncel ve geçerli olması Müşteri'nin sorumluluğundadır.
* Satın Alınan Tüm ürünlerde Lisans Sistemi bulunmaktadır. Müşteri bu noktada satın aldığı ürünleri korumak ile yükümlüdür. satın alınan hizmetlerin lisansız farklı sitelerde çalıştırılmaya çalışması durumunda ve/veya Şifreleme üzerinde Kırma/kırdırmaya yönelik fiilen bir eyleminin tespiti halinde iade yapılmaksızın ürün hizmetleri iptal edilecek ve iş hukuksal olarak devam ettirilecektir. Bu noktada müşteri Resellerim'nin uğrayacağı & beyan edeceği Tüm zararı ödemeyi kabul ve taahüt eder.

Karalama/Kötüleme: Müşteri sorumlulukları arasında firmayı karalama, olumsuz eleştirme, internet ortamında ya da başka platformda bu tarz kampanyalar düzenlendiği takdirde hesap sorgusuz ve sualsiz olarak sunucularımızdan silinerek, tüm hizmetleri geri iade yapılmaksızın kapatılacaktır.firmamız hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.3 İptal & İade
Resellerim tarafından sağlanan tüm ürün ve hizmetlerin iptal & iade süreçleri "İade Şartları" kapsamında gerçekleştirilir.

5.3.1 Ödemenin Aksatılması
Müşteri Satın almış olduğu ürün ile ilgili ödemeyi düzenli ödemeyi kabul ve taahüt eder. ödemenin aksatılması ve/veya yapılmaması durumunda sistem tarafından otomatik olarak belirlenen ve faturaya yansıtılacak olan gecikme ücretini ödiyeceğini peşinen kabul eder.

6. GİZLİLİK
İşbu sözleşmenin ifası sırasında, taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları ve kamuya açık olmayan tüm bilgiler gizli bilgi mahiyetindedir. Taraflar sözleşme kapsamında öğrenmiş oldukları bu bilgileri, hiçbir suretle sözleşme amacının yerine getirilmesi dışında kullanmamayı, diğerinin yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı olarak üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince e-posta yoluyla yapılan yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir. Tarafların yazışmalarda kullanacağı e-posta adresleri aşağıda belirtilmiştir: Resellerim’nin yazışmalarda kullanacağı e-posta adresi: info@Resellerim.net, muhasebe@resellerim.com Müşteri’nin yazışmalarda kullanacağı e-posta adresleri: Resellerim.net müşteri hesabında kayıtlı e-posta adresi kullanılacaktır. Resellerim tarafından SMS hatırlatmalarında kullanılacak SMS gönderici başlığı: +90 850 450 4920

8. TEKNİK DESTEK

Müşteri Resellerim tarafından desteğe ihtiyaç duyduğu zaman yalnızca Resellerim üzerinde kayıtlı hesabı üzerinden destek bildiriminde bulunması durumunda destek alabilir. Farklı Platform ve Whatsapp üzerinden iletişime geçilmesi/destek istenilmesi durumunda hiçbir şekilde dikkate alınmayacaktır. Müşteri bu durumda Desteği Yalnızca web sitesi üzerinden açılacak destek kaydı üzerinden işlem yapabileceğini kabul ve taahüt eder.

9. LİSANSLI TEMA ALAN ADI DEĞİŞİMİ:

Müşteri Temalarını devredemez , satamaz yalnızca kendisine ait domainlerde değişiklik hakkını talep edebilir. Şuan Güncel Tema alan adı değişikliği $30'dır. Müşteri Yılda 1 Defa değişim talebinde bulunabilir.

10. YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Hollanda mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Son Revizyon Tarihi: 02.03.2022